Nyelv / Language:

Jogtár

Védőnői ellátást érintő jogszabályok

Törvények

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról

1992. évi XXXIII törvény a közalkalmazottak jogállásáról
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
1992. évi LXXIX. törvény a magzati élet védelméről
1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, 10.§
1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
2004. évi CXL. Törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról
2006. évi CXXXII törvény az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről
2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról

2008.évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység apavető feltételeiről és egyes korlátairól

2011. CCIV törvény a nemzeti felsőoktatásról

2011. évi CXC törvény  A nemzeti köznevelésről        

                                         a teljeskörű iskolai egészség-fejlesztést elősegítő tartalmi elemei

2012. évi. I. tv a munka törvénykönyvéről

2011. évi CLXXXIX tv a Magyarország helyi önkormányzatairól

Országgyűlési Határozatok

46/2003. (IV. 16.) OGY határozat Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról,
47/2007.(V.31.) OGY határozat „Legyen jobb a gyermekeknek” Nemzeti Stratégiáról  (Megj: 2007/67 Magyar Közlöny)

Kormányrendeletek

253/1997. (XII. 20.) Korm. r. az országos településrendezési és építési követelményekről 41. §. és a 104. §.
229/1998. (XII. 30.) Korm r. a Nemzeti Egészségügyi Tanács feladatköréről, szervezetéről és működéséről
43/1999. (III. 3.) Korm. r. az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 20.§ 21.§
96/2003. (VII. 15.) Korm. r. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról
295/2004. (X. 28.) Korm. r. Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

289/2005. (XII. 22.) Korm. r. a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről

79/2006. (IV. 5.) Korm. r. a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
45/2007. (III. 20.) Korm. r. az egészségügyben dolgozók alap- és működési nyilvántartásának vezetéséről

356/2008. (XII.31.) Korm.r. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. egészségügyi intézményekben történő vérehajtásáról

232/2000. (XII. 23.) Korm. r. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezéséről

 

35/2011. (III. 21.) Korm. r Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól Magyar Közlöny 2011/29 (III. 21.)

Egészségügyi ágazati rendeletek

12/1991 (V.18. ) nóNM r a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről

33/1992. (XII. 23.) NM r. a terhesgondozásról
26/1997. (IX. 3.) NM r. az iskola-egészségügyi ellátásró

47/1997. (XII.17.) NM r. a kötelező egészségbiztosítás keretében járó anyatejellátás feltételeiről

51/1997. (XII. 18.) NM r. a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról
62/1997. (XII. 21.) NM r. az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről
18/1998. (VI. 3.) NM r. a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről
28/1998. (VI. 17.) NM r. az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól
4/2000. (II. 25.) EüM r. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

8/2002. (X.4) ESzCsM r. az anyatej társadalombiztosítási támogatás alapját képező áráról, valamint a támogatás elszámolásának módjáról
43/2003. (VII. 29.) ESzCsM r.a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről
60/2003. (X. 20.) ESzCsM r. az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

2/2004. (XI. 17.) EüM r. az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

47/2004. (V. 11.) ESzCsM r. az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről
49/2004.(V. 21.) ESzCsM r. a területi védőnői ellátásról

2/2004. (XI. 17.) EüM r. az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről
15/2005. (V. 2.) EüM r. az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletéről
20/2005. (VI. 10.) EüM r. a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről

23/2006. (V. 18.) EüM r. a vizsgálati és terápiás eljárásrend kidolgozásának, szerkesztésének és szakmai egyeztetése lefolytatásának eljárásrendjéről

18/2007. (IV. 17.) EüM r. az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről
30/2007. (VI. 22.) EüM r az egészségügyi dolgozók rendtartásáról

20/2008. (V.14.) EüM r. az anyatejet helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerekről

Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről szóló 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet

5/2010 (II.16.) EüM rendelet   Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács szervezetéről és működéséről

12/2011 (III.30.) NEFMI   az egészségügyi szakmai kollégium működéséről

11/2011. (III. 30.) NEFMI r. a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól

63/2011. XI.29.) NEFMI rendelete az egészségügyi szakdolgozók továbbképzési szabályairól 

33/2013. (V. 10.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről

26/2014(IV.8) EMMI rendelet  a várandósgondozásról

 

Egyéb tárcák védőnőket éréntő rendeletei

 

15/2006. (IV. 3.) OM r. az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről

 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet A pedagógiai szakszolgálati intézmények mûködésérõl

 

Egészségügyi Közlönyben megjelent fontosabb közlemények:

 2006/5 .szám (2006. március 27)

2. kötet Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja

Készítette: A Védőnői Szakmai Kollégium  letöltés
¨ A védőnő feladatai a változókorban lévő nők egészségvédelmében
¨ A szülést követő időszak pszichés változásai Védőnők szerepe, lehetősége, kompetenciája a szülés körüli hangulatzavarok felismerésében
¨ Csecsemőkori hasi panaszok védőnői ellátása   - visszavonva!

2007/4. szám (2007. február 21.)
Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok (MEES) (1.0 változata)

2008/10.szám (2008.július.10.)       

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja
Várandós protokoll  letöltés

Újszülött első látogatás protokollletöltés

 2009./2 szám  (február 16.  288. oldal)

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal közleménye az alapellátásban dolgozó házi gyermekorvos, illetve háziorvos és a területi védőnő együttműködése helyi eljárásrendjének kialakításához kiadott szakfelügyeleti ajánlásáról  letöltés

2009/46.szám Hivatalos Értesítő

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja

- Az egészséges csecsemõ (0-12 hónap) táplálásáról módosított 2010/104. szám készítette: Védőnő Szakmai Kollégium

- Az egészséges csecsemõ táplálásáról (1. módosított változat) Készítette: a Csecsemõ- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium és
a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve
A 0-18 éves gyermekek teljeskörû, életkorhoz kötött hallásszûrésérõl Készítette: az Országos Gyermekegészségügyi Intézet a Fül-Orr-Gégészeti Szakmai Kollégiummal,a Csecsemõ és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégiummal, és a Védõnõi Szakmai
Kollégiummal egyeztetve

A 0-18 éves életkorú gyermekek látásfejlõdésének követése, a kancsalság és a fénytörési hibák
felismerésérõl.  Szûrõvizsgálati irányelvek védõnõk és gyermekorvosok számára
Készítette: az Országos Gyermekegészségügyi Intézet a Szemészeti Szakmai Kollégiummal, a Gyermekszemészek és Strabológusok Társasággal,a Csecsemõ és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégiummal, és a Védõnõi Szakmai Kollégiummal egyeztetve

 

2010/104. szám  Hivatalos Értesítő (2010.  december 29)

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja

- a védőnői szűrővizsgálatokról a várandós anya ellátásában készítette: Védőnő Szakmai Kollégium

- a védőnői nyilvántartásba vételről készítette: Védőnő Szakmai Kollégium

- Az egészséges csecsemõ (0-12 hónap) táplálásáról készítette: Védőnő Szakmai Kollégium

 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve
- a pszichológiai feladatokról szüléshez társuló veszteségek során Készítette: a Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium
és az Országos Gyermekegészségügyi Intézet

- a védőnői feladatok helyettesítéssel történő ellátásáról Készítette: a Védőnő Szakmai Kollégium

 

2011/18. szám  Egészségügyi közlöny  (2011. szeptember 16)

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja

- a kórházi védőnői feladatokról a szülészeti és újszülött ellátásban 2686 .oldal

- a védőnő feladatairól az egészséges csecsemő gondozásában 2699. oldal


A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve

- az 1 és 3 éves kor közötti kisgyermekek táplálásáról 2731. oldal

 

MODSZERTANI  LEVELEK

 Tájékoztató a fertőtlenítésről. A járványügyi gyakorlatban és az egészségügyi szolgáltatásban alkalmazható fertőtlenítő eljárások kézikönyve

Módszertani levél a 2012. évi védőoltásokról (Epinfo 19. évfolyam 1. különszám)

3. mószertani levél a tetvesség elleni védekezésről (Epinfo 19. évfolyam 2. különszám)

 

 

 

MAKASZ aktuális

Health EU Portal

NutriCheq nyereményjáték

© 2008-2011 Magyar Védőnők Egyesülete
A honlapot a Netteszt Informatikai Kft. készítette